Smithsonian Metro, DC to Ballston, VA

Smithsonian Metro, DC to Ballston, VA: 21 Jan, 2013 (7 miles)