Ballston, Arlington, VA to Whites Ferry, MD CNO canal to W&OD

Ballston, Arlington, VA to Whites Ferry, MD CNO canal to W&OD: 14 Dec, 2014 (76 miles)